Mūsų misija

Mūsų misija glūdi paties Jėzaus paraginime savo mokiniams: "Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją" (Mk 16,15). Tad ir jaučiamės kaip tie mokiniai, kurie išeina į pasaulį. Ne tik todėl, kad savo bendruomenės amžiumi esame dar labai jauni, bet ir todėl, jog jaučiame ypatingą ryšį su visų mūsų Mokytoju Jėzumi Kristumi. Tikimės, kad Jis yra ir visą laiką bus mūsų gyvenimo pagrindas ir mūsų bendruomenės pamatas. Esame Katalikų Bažnyčios Lietuvoje dalis ir vienybėje su popiežiumi bei vyskupais stengiamės vykdyti tai ko Dievas ir Bažnyčia iš mūsų prašo.

Bažnyčios, taigi ir mūsų, misija slypi Jėzaus pašaukime - šventinti, mokyti ir tarnauti. Pasaulio pašventinimas vyksta tik paties Dievo dėka, tačiau stengiamės būti tais įrankiais, kurie dalina Viešpaties malones per Jo sakramentus, per Jo Žodį, per Jo Meilės ir Artumo patirtis.

Mokymas prasideda pirmiausia nuo mokymosi. tad stengiamės būti Kristaus mokiniais - Jį pažinti, su Juo būti ir iš Jo mokytis. Juolab turime prieš akis puikų pavyzdį - mūsų parapijos globėją šventąjį popiežių Joną Paulių II-ąjį. trokštame dalintis tuo, ką patys pirmiausia esame gavę, perduoti tai, ką patys esame patyrę, mokyti to, kuo patys gyvename ar bent jau stengiamės gyventi.

O tarnavimas yra puiki galimybė reikštis patirtai Dievo Meilei - Gailestingumą išliejančiai, viską atleidžiančiai, visus priimančiai, save dovanojančiai, kiekvieną rūpestingai globojančiai. Patarnaudami vieni kitiems patarnaujame ir Viešpačiui, jeigu Jo Meilės patirtis skatina tai daryti.

Duok Dieve, kad sugebėtume kartu šventėti, mokytis ir tarnauti. Tokiu būdu tikimės Evangeliją nešti ir ja gyventi.